Home » Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN:

 1. Bij iedere reservering wordt een reserveringsbewijs opgesteld. Hierin accepteert de huurder onze Algemene Voorwaarden volledig.
 2. Telefonische, mondelinge en schriftelijke reserveringen per post, fax en e-mail zijn definitief en bindend. Reserveringen worden door Chateau Thermes de Cugnon bevestigd en voorzien van deze ALGEMENE VOORWAARDEN. Bij het overmaken van de eerste aanbetaling verklaart huurder automatisch akkoord te gaan met deze ALGEMENE VOORWAARDEN. Eventuele (internationale) overboekingkosten zijn altijd voor rekening van de huurder.
 3. Na reservering ontvangt u een RESERVERINGSBEWIJS voor een aanbetaling van 50% van de huursom. De aanbetaling dient binnen 1 week na ontvangst van het reserveringsbewijs te worden voldaan. Het resterende deel van de huursom dient uiterlijk 2 maanden voor aanvang van de huurperiode voldaan te zijn (tenzij anders vermeld in het reserveringsbewijs). Indien een reservering plaatsvindt minder dan 2 maanden voor aanvang van de huurperiode dient de volledige huursom direct voldaan te worden. Wij willen u er op wijzen dat u zelf zorg dient te dragen voor een annuleringsverzekering in geval u genoodzaakt bent de huurovereenkomst te annuleren. Bij annulering bent u verplicht de volledige huursom te voldoen, uiteraard met uitsluiting van de bijkomende kosten.
 4. Prijzen voor de huur zijn exclusief energiekosten en toeristenbelasting en eventuele andere servicekosten tenzij anders is overeengekomen in de huurovereenkomst. Voor cv en verzorging van warm water wordt een forfaitair bedrag per dag berekend. Bij dit bedrag zijn wij uitgegaan van “normaal” gebruik. Buitensporig energieverbruik wordt altijd extra in rekening gebracht.
 5. Op de website wordt het maximale aantal personen dat in het Chateau mag overnachten voor de aangeboden huurprijs aangegeven. Dit aantal mag - zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder - niet overschreden worden. Bij overschrijding behoudt verhuurder zich het recht voor de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen en wordt de toegang tot het pand geweigerd zonder dat enige aanspraak gemaakt kan worden op restitutie van de huursom. Wanneer de maximale capaciteit met toestemming van de beheerder wordt overschreden, wordt altijd een supplement berekend van 1/40 gedeelte van de huursom per persoon boven 40 personen (tenzij anders in het reserveringsbewijs staat vermeld). Het is mogelijk om met max. 50 personen in het kasteel te overnachten. Wanneer het maximale aantal van 40 personen voor een geheel weekend cq. midweek wordt overschreden dan wordt altijd 1/40 gedeelte van de huursom berekend, ook wanneer de gasten niet op het kasteel overnachten. Kinderen (ook baby's) worden als personen meegeteld. Voor baby's zijn 3 kinderledikantjes, 3 kinderstoelen en 1 kinderbadje aanwezig.
 6. Indien op een andere locatie (of in een hotel) personen worden ondergebracht die gedurende één feestdag op het kasteel verblijven dan wordt voor het gebruik van de faciliteiten en het kasteel (met uitsluiting van de thermesruimten) per persoon per dag € 25 berekend. Op het landgoed kunnen (voor één feestdag) maximaal 60 personen verblijven met inbegrip van de gasten die in het kasteel overnachten. Voor gasten die niet op het kasteel overnachten maar wel langer dan één dag aanwezig zijn wordt altijd 1/40 gedeelte van de huursom berekend. Na overleg mag het maximale aantal van 60 personen worden overschreden echter altijd met inachtneming van punt 5. en dit punt 6. van deze algemene voorwaarden
 7. Het Chateau dient met vereiste zorgvuldigheid te worden bewoond met inachtneming van rust voor de omgeving. Indien de huurder zich niet als goed huurder gedraagt of ernstige hinder of last veroorzaakt voor de omgeving, behoudt verhuurder zich het recht voor de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen en wordt de toegang tot het pand geweigerd zonder dat enige aanspraak gemaakt kan worden op restitutie van de huursom. In elk geval mag geen muziek naar buiten doordringen na 22.00 uur (in de feestzaal in het weekend na 00.30 uur) zonder overleg met de beheerder. Van de huurder wordt verwacht dat een eventueel meegebrachte geluidsinstallatie (bedoeld als achtergrondmuziek in de tuin of in het kasteel) niet zodanig staat afgesteld dat de omwonende vaste bewoners hiervan kunnen meegenieten. De huurder geeft dit ook door aan zijn medehuurders. In de feestzaal zijn vaste geluidsboxen geïnstalleerd, een evt. meegebrachte DJ moet zijn apparatuur op deze geluidsboxen aansluiten. Zelf meegebrachte geluidsboxen zijn NIET TOEGESTAAN in de feestzaal. Wanneer u een liveband inhuurt moet de band ook de apparatuur aansluiten op onze geluidsboxen, omdat een drumstel niet op de geluidsboxen kan worden aangesloten is het niet toegestaan om een drumstel te gebruiken.
 8. Een dansfeest in het kasteel of in de tuin is niet toegestaan om de rust van de omgeving te respecteren.
 9. Indien de huurder onverhoopt schade toebrengt aan het gehuurde pand, inventaris en/of tuin dient dit onmiddellijk aan de eigenaar te worden gemeld. Huurder is aansprakelijk voor de schade die plaatsvindt tijdens het verblijf inclusief schade toegebracht door derden die met toestemming of op verzoek van de huurder op het Chateau aanwezig zijn. De met schade verband houdende reparatie- en vervangingskosten zullen worden verrekend met de borgsom of indien deze niet toereikend is, zullen deze kosten onmiddellijk ter plaatse dienen te worden voldaan. De aansprakelijkheid voor schade blijft bestaan indien de schade na vertrek wordt geconstateerd. De waarborgsom of het restant daarvan zal binnen 14 dagen na vertrek worden geretourneerd.
 10. Voor een feest waar gedanst wordt en/of een DJ wordt ingehuurd moet de feestzaal in de dependance worden ingehuurd, in het hoofdgebouw (kasteel) zijn geen dansfeesten - met of zonder DJ - toegestaan.
 11. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan te roken op verdiepingsvloeren/slaapkamers en de sauna- en zwembadruimtes. Tevens is het verboden om zowel binnen als buiten het pand een open vuur op te richten behalve in de daarvoor bestemde vuurkorven.
 12. De huurder dient na afloop van het verblijf de woning bezemschoon en opgeruimd achter te laten. Serviesgoed, bestek en glazen dient schoon terug in de kasten geplaatst te worden op de plek waar u het aantrof bij aankomst. Verplaatst meubilair dient door u zelf weer op de originele plaats teruggezet te worden. De keuken dient opgeruimd achtergelaten te worden zonder vuil serviesgoed, bestek en/of glaswerk. Prullenbakken dienen geleegd te zijn en vuilnis dient te worden gesorteerd (volgens instructies die in het kasteel aanwezig zijn). In het kasteel treft u de aandachtspunten voor bewoning van het kasteel aan, alsmede - om het u gemakkelijk te maken - een checklist voor het achterlaten van het kasteel bij vertrek. De eigenaar heeft het recht extra kosten in rekening te brengen indien aan het vorenstaande geen gehoor wordt gegeven.
 13. Chateau Thermes de Cugnon is gerechtigd de huurovereenkomst als ontbonden te beschouwen zonder tussenkomst van de rechter als de huurder zich niet houdt aan de overeengekomen betalingstermijnen, de waarborgsom niet is voldaan en als de huurder zich niet houdt aan deze huurvoorwaarden en/of aanwijzingen van de eigenaar. In al deze gevallen is de huurder altijd de overeengekomen huursom verschuldigd.
 14. Indien de huurder klachten heeft met betrekking tot de accommodatie, dienen deze klachten uiterlijk 2 uur na aanvaarding van de accommodatie gemeld te worden aan de eigenaar welke in overleg met de huurder de klachten zal trachten op te lossen.
 15. Huurders en hun gasten dienen te allen tijde aanwijzingen van de eigenaar en/of beheerder van het Chateau op te volgen.
 16. De huurder kan op de eerste dag van de huurperiode beschikken over de woning vanaf de tijd aangegeven in de reisbescheiden tenzij vooraf uitdrukkelijk anders met de eigenaar is overeengekomen. Het laattijdig betrekken of vroegtijdig verlaten van de woning, om het even om welke reden, kan niet leiden tot een (gedeeltelijke) teruggave van het huurbedrag. Eerder arriveren of later vertrekken is vaak mogelijk tegen € 60,00 per uur.
 17. Huisdieren zijn in principe NIET TOEGESTAAN in Chateau Thermes de Cugnon. Af en toe kan - na overleg - een uitzondering worden gemaakt (bijv. voor blindengeleidehonden), huisdieren moeten altijd bij reservering worden aangemeld. Er wordt per huisdier per weekend € 30,00 (€ 60,00 euro per week) in rekening gebracht. Daarbij gaan wij ervan uit dat de huisdieren een vlooienbehandeling hebben ondergaan en buiten altijd aangelijnd zijn. Uitwerpselen moeten door de huurder zelf worden opgeruimd. In tegenstelling tot wat in punt 10. staat vermeld dient de huurder de begane grond van het kasteel dusdanig te stofzuigen dat geen haren achterblijven. De huisdieren mogen onder geen enkele voorwaarde alleen in het kasteel achterblijven om schade aan het kasteel te voorkomen (krabben aan deuren etc.). Het spreekt vanzelf dat de huisdieren niet op de slaapverdiepingen en in de thermesruimten mogen verblijven en niet op de banken of stoelen mogen liggen. Vlooienbestrijding na uw vertrek wordt altijd doorberekend. Wanneer er tijdens uw verblijf huisdieren worden aangetroffen die niet zijn aangemeld, zal de huurovereenkomst direct worden verbroken zonder enige terugbetaling van de huursom en bijkomende kosten.
 18. De thermesruimten zijn geopend van 10.00 uur tot 21.00 uur en zijn bedoeld als relaxruimte. Wanneer de thermesruimten (inclusief de zwembadruimte) niet als zodanig worden gebruikt dan worden deze ruimtes afgesloten.
 19. De speeltuin en trampoline zijn neergezet voor het amusement van de kinderen. Het is niet de bedoeling dat volwassenen van de schommels, glijbaan etc. gebruik maken. Voor de trampoline kan een uitzondering worden gemaakt, maar altijd ZONDER SCHOENEN en 1 volwassene tegelijk.
 20. De trampoline kan in de winter NIET worden gebruikt.
 21. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor: 

- diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in het Chateau; 

- het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in het Chateau, tijdelijke uitval of storingen in en om het Chateau van water -en/of energiehuishouding, niet vooraf aangekondigde straatopbrekingen en bouwwerkzaamheden rondom het Chateau;

- kennelijke fouten of vergissingen op haar website of andere kennisgeving en ongevallen in of om het huis;

- alle verlies en/of schade aan het gehuurde en de inventaris door handelen of nalaten van de huurder dan wel van derden die zich met toestemming van de huurder in het gehuurde bevinden;

- het onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van het Chateau.